Çevre Vakfı 2021 Yılı Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri

Amaç

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ödüllerin amacı, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartmak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlamak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmaktır.

Başvuru süreci

2021 yılı içinde biten tezler için ödül başvuruları 18 Mart 2022 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru için;

A) Öğrenci ve danışmanının beraber hazırlayacakları dosyayı aşağıdaki form yardımıyla Çevre Vakfı’na göndermeleri gerekmektedir. Dosya içeriği aşağıda verilmiştir.

Ödül başvuru dosyasında sırasıyla istenen belgeler:

 1. En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır.)
 2. “En Başarılı Tez Ödülü” başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
 3. Tez savunma sınav tutanağı
 4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
 5. Tezin bir kopyası
 6. Tezden türetilen yayınların listesi
  . Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.
  . Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsa DOI numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.
 7. Tezden türetilmiş yayınların birer kopyası.

B) Aday gösterilen tez 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında tamamlanmış ve enstitüden unvan alınmış olması gerekir.

C) Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı yukarıda (B) maddesinde belirtilen tarih aralığında bitirilmiş tezler için kullanılabilir.

Değerlendirmeye Alınacak Tez Konuları

En başarılı tez ödülü için değerlendirmeye alınacak tez konuları aşağıda verilmiştir:

1. Çevre ve Ahlak 11. Göç ve Çevreye Etkileri
2. Çevre Felsefesi 12. Şehircilik ve Çevreye Etkileri
3. Çevre Sosyolojisi 13. Sürdürülebilir Kalkınma
4. Tarihte Çevre Kültürü 14. Çevre ve İnsan Sağlığı
5. Edebi Metinlerde Çevre 15. Doğal afetler ve çevresel etkileri
6. Çevre Hukuku 16. Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
7. Çevre Eğitimi 17. İklim değişikliği
8. Toplumsal Çevre Bilinci 18. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
9. Din ve Çevre 19. Temiz teknolojiler
10. Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre 20. Yeşil tedarik zinciri

Başvuruların Değerlendirilmesi

Çevre Vakfı’na yapılan başvurular, Vakıf Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen 3 kişilik jürilere gönderilir. Jüri raporları, Bilimsel Danışma Kurulu’nda değerlendirilir. Bilimsel Danışma Kurulu, değerlendirme sonuçlarını Vakıf Yönetim Kurulu’na sunar. Vakıf Yönetim Kurulu, o yıl için verilecek en başarılı tez ödülünü alan kişileri belirler ve onay için Mütevelli Heyetine sunar. En başarılı tez ödülleri Mütevelli Heyetinin kararı sonrasında kesinleşir.

Değerlendirme Kriterleri

En iyi tez ödülü başvuruları, aşağıdaki temel ölçütler referans alınarak puanlanır ve sıralı liste haline getirilir. Başvuruları değerlendirmesinde esas alınacak ölçütler şunlardır:

a) Çalışılan konunun orijinallik derecesi

b) Başvuru yapılan alana etkisi

c) Sağlayacağı yaygın etki

d) Tezden elde edilen yayınlar

e) Tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller

f) Tez çalışması ile ilgili patentler/faydalı modeller

g) Tezin dâhil olduğu projeler

h) Tezin basım ve sunuş kalitesi

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni

Ödül alan tezler, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfasından duyurulur.

Ödül Töreni, Vakıf Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte yapılır. Tören tarihi önceden kamuoyuna duyurulur.

Ödüller

Birinciye : 9.000 TL

İkinciye : 6.000 TL

Üçüncüye : 4.000 TL

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.