ÇEKÜD-Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, 05.11.2012 tarih ve 2012-39/37 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanın onayıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü kazanmıştır.

“Kamu Yararına Çalışan Statüsü”, kamuya faydalı olan, devletin işini kolaylaştıran ve yaptığı faaliyetlerle devletin yükünü hafifleten kurumlara takdir edilen bir statüdür.

Bu statü; ilgili Bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilmektedir.

Kamu yararına çalışma statüsü derneklerin bağışçılarına malî anlamda kolaylıklar sağlamaktadır.

193 sayılı G.V.K.’nun 89/4. Md. uyarınca, kamu yararına çalışan derneklere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebilir.

Kamu Yararı İçişleri Bakanlığı Kararı