ÇEVRE VAKFI
2019 Yılı Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri
Esasları

Amaç

Bu ödüllerin amacı, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartmak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesi sağlamak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmaktır.

Ödüller

Ödüller “En başarılı tez ödülü” olarak verilir. Ödülün cinsi, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl ayrıca belirlenir.

Başvuru süreci

2018 yılı içinde biten tezler için ödül başvuruları her yıl Ocak ayı içerisinde alınır. Başvuru için,

a) Başvurular, öğrenci ve danışmanının beraber hazırlayacakları bir dosya ile vakıf adresine bizzat veya posta ile yapılır. Dosya içeriği aşağıda verilmiştir.

Ödül başvuru dosyasında sırasıyla istenen belgeler:

1. En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır.)
2. “En Başarılı Tez Ödülü” başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
3. Tez savunma sınav tutanağı
4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
5. Tezin bir kopyası
6. Tezden türetilen yayınların listesi

a) Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.
b) Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsa doi numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.

7. Tezden türetilmiş yayınların birer kopyası.

b) Aday gösterilen tezin bir önceki takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında) içerisinde tamamlanmış ve enstitüden unvan alınmış olması gerekir.
c) Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı yukarıda (b) maddesinde belirtilen zamanda kullanılmadığı takdirde geçerliliğini yitirmiş olur.

Değerlendirmeye Alınacak Tez Konuları

En başarılı tez ödülü için değerlendirmeye alınacak tez konuları aşağıda verilmiştir:

1. Çevre ve Ahlak
2. Çevre Felsefesi
3. Çevre Sosyolojisi
4. Tarihte Çevre Kültürü
5. Edebi Metinlerde Çevre
6. Çevre Hukuku
7. Çevre Eğitimi
8. Toplumsal Çevre Bilinci
9. Din ve Çevre
10.Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre
11.Göç ve Çevreye Etkileri
12.Şehircilik ve Çevreye Etkileri
13.Sürdürülebilir Kalkınma
14.Çevre ve İnsan Sağlığı
15.Doğal afetler ve çevresel etkileri
16.Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
17.İklim değişikliği
18.Yenilenebilir Enerji Kaynakları
19.Temiz teknolojiler
20.Yeşil tedarik zinciri

Başvuruların Değerlendirilmesi

Çevre Vakfına yapılan başvurular, Vakıf Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen 3 kişilik jürilere gönderilir. Jüri raporları, Bilimsel danışma Kurulunda değerlendirilir. Bilimsel Danışma Kurulu, değerlendirme sonuçlarını Vakıf Yönetim Kurulu’na sunar. Vakıf Yönetim Kurulu, o yıl için verilecek en başarılı tez ödülünü alanları belirler ve onay için Mütevelli Heyetine sunar. En başarılı tez ödülleri Mütevelli Heyetinin kararı sonrasında kesinleşir.

Değerlendirme Kriterleri

En iyi tez ödülü başvuruları, aşağıdaki temel ölçütler referans alınarak puanlanır ve sıralı liste haline getirilir. Başvuruları değerlendirmesinde esas alınacak ölçütler şunlardır:

a) Çalışılan konunun orijinallik derecesi
b) Başvuru yapılan alana etkisi
c) Sağlayacağı yaygın etki
d) Tezden elde edilen yayınlar
e) Tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller
f) Tez çalışması ile ilgili patentler/faydalı modeller
g) Tezin dahil olduğu projeler
h) Tezin basım ve sunuş kalitesi

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni

Ödül alan tezler, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfasından duyurulur.

Ödül Töreni, Vakıf Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte yapılır. Tören tarihi önceden kamuoyuna duyurulur.2018 YILI ÇEVRE ALANINDAKİ EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLLERİ

BAŞVURU FORMU

A. Adayın Adı Soyadı :
Mezun Olduğu Üniversite Adı :
Mezun Olduğu Programın Adı :
Bağlı Olduğu Enstitünün Adı :
  Mezuniyet Tarihi :
B. Tezin İsmi :
Tezin  Savunulduğu Tarih :
Tez Danışmanın Ünvanı/Adı-Soyadı :
Eşdanışmanın Ünvanı/Adı-Soyadı :
D. Başvuruya eklenen belgeler 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E. Beyan ettiğim yukarıda bilgiler ile ekteki belgeler doğrudur. Beyanlarımda bir yanlışlık, eksiklik veya aykırılık olması durumunda ödülün geri alınmasını şimdiden kabul ediyorum.

Başvuran adayın imzası: Başvuru tarihi:
 

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 

1. Ödül başvuruları her yıl Ocak ayı içerisinde alınır. Vakıf Yönetim Kurulu başvuru tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2. Aday gösterilen tezin bir önceki takvim yılı  (1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında) içerisinde tamamlanmış ve adayın enstitüden unvan almış olması gerekir.
3. Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı 1. maddede belirtilen zaman diliminde kullanılmadığı takdirde geçerliliğini yitirmiş olur.