ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ

Türkiye’nın İmzalayıp Onayladığı Uluslararası Çevre Sözleşmeleri

1971

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi – RAMSAR Sözleşmesi

(R.G. 15.3.94)

1972- Paris

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme

(R.G. 14.2.1983)

1973

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmenin Önlenmesine Ait Sözleşme – MARPOL Sözleşmesi

(R.G. 24.6.1990)

1973 – Washington

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin

Düzenlemesine Dair Sözleşme (CITES Sözleşmesi)

(R.G. 22.12.1996)

1976  (Revize 2004)

Olağanüstü Hallerde Akdeniz’in Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele Ve İşbirlığıne Ait Protokol

(R.G. 12.6.1981)

1976 (Revize 1995)

Akdeniz’de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol

(R.G. 1981)

1976 (Revize 1995)

Akdeniz’ın Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü

(R.G. 18.03.1987)

1979 – Bern

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)

(R.G. 20.2.1994)

1983

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

(R.G. 18 Nisan 1983)

1985 – Granada

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

(R.G. 22.7.1989)

1985 – Viyana

Ozon Tabakasının Korunması Sözleşmesi(R.G. 8.9.1990)

1987 – Montreal

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler Protokolü

(R.G. 9.8.1990)

1989 – Basel

Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşme

(R.G. 15.5.1994)

1990 – Londra

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği

(R.G. 28.12.1994)

1992 – Bükreş

Karadeniz’in Kirlenmesine Karşı Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri

(R.G. 6.3.1994)

1992

Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili Uluslararası Sözleşme

(R.G. 17 Ağustos 2002)

1992

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC)

(R.G. 27 Temmuz 2001)

1992

Karadeniz Deniz Ortamının Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunması Protokolü (LBS PROTOKOLÜ)

(R.G. 1994)

1992

Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmalardan Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü

(R.G. 29 Mart 1994 )

1992

Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerin Kirlenmesiyle Mücadele İşbırliğine Ait ProtokolProtokol İmza Tarihi

(R.G. 29 Mart 1994 )

1992

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi

(R.G. 19 Nisan 2000)

1992

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı)

(R.G. 27.12.1996)

1994

Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (UNCDD)

(R.G. 16 Mayıs 1998)

1994- Ria de Janerio

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

(R.G. 24.5.2004)

1995 – Barselona

Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi (Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi-Barselona Sözleşmesi’nin değiştirilmiş şekli)

(R.G. 2002)

1996- İzmir

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü

(R.G. 03 Aralık 2003)

1997- Kyoto

Kyoto Protokolü

(R.G. 26.8.2009)

1998- Rotterdam

Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi

(R.G. 24 Şubat 2004)

2002

Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeşitlilik Ve Peyzajın Korunması Protokolü

(R.G. 12.08.2004)

2004

Birleşmiş Milletler Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi

(R.G. 12.1.2010)

 

ANAYASA

Anayasa da çevre ile ilgili maddeler( Madde 43-56)

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

KANUNLAR

2872 sayılı Çevre Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Orman Kanunu

Kara Avcılığı Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu

Boğaziçi Kanunu

İmar Kanunu

Kıyı Kanunu

Maden Kanunu

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Sular Hakkında Kanun

Milli Parklar Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Organik Tarım Kanunu

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

YÖNETMELİKLER

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Kanunun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvaları Yeterlik Yönetmeliği

Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi  ve Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullamına  İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına

Dair Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 

Harfiyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik   

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği  

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 

Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara

Dair Yönetmelik (Çevre Kanunu 29 Uncu Madde)

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (12. Madde) 

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (13. Madde)

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari

Özelliklerine Dair Tebliğ

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda

Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi

Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve

Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Sulak Alanlar Tebliği (No: 4)

Sulak Alanlar Tebliği (No: 5)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)